Sesja egzaminacyjna


Egzamin na uprawnienia budowlane

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  informuje, że 22 listopada 2024 odbędzie się egzamin na uprawnienia budowlane.

WAŻNE!
 • Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych przyjmowane będą od 29 lipca do 14 sierpnia 2024 r. po wcześniejszej OBOWIĄZKOWEJ rejestracji elektronicznej kandydatów i wyborze terminu spotkania w OKK na Portalu PIIB. https://uprawnienia.piib.org.pl/files/Aplikacja%20UB%20PIIB%20-%20instrukcja-dla-kandydata.pdf
 • WYKAZ DOKUMENTÓW do złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych
 • Osoby, które zamierzają przesłać wniosek drogą pocztową proszone są o wybranie dowolnej godziny w dniu 16 sierpnia w rejestracji elektronicznej kandydatów na portalu PIIB. https://portal.piib.org.pl/logowanie-kandydata
 • Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać osobiście w biurze Izby (pok. 311) lub przesyłać na adres Izby w formie listownej pocztą lub firmą kurierską. Dokumenty można przesyłać w formie listownej do dnia 14 sierpnia (liczy się data stempla pocztowego).
 • Wniosek o powtórne wyznaczenie terminu egzaminu (nieobecność, wynik negatywny) wraz z załącznikami należy przesyłać w formie skanów do 14 sierpnia na adres kwalifikacje@lub.piib.org.pl.
 • w przypadku zauważenia błędów w danych osobowych na wysłanym zawiadomieniu lub innym dokumencie złożonym przez wnioskodawcę, prosimy o przesłanie informacji z poprawnymi danymi na adres kwalifikacje@lub.piib.org.pl 
 • w przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu w sesji wiosennej, prosimy o możliwie jak najszybsze przesłanie rezygnacji lub prośby o przeniesienie terminu na następną sesję egzaminacyjną na adres kwalifikacje@lub.piib.org.pl 
  dokument ten musi być opatrzony własnoręcznym podpisem.
 • Dla wszystkich kandydatów którzy zarejestrują się poprzez System rejestracji kandydatów i złożą wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z dowodem uiszczenia płatności za postępowanie kwalifikacyjnego po 1 września br. PIIB udostępni wgląd do serwisu norm na portalu PIIB oraz aplikację Uprawnienia Budowlane PIIB (UB PIIB), pomagającą w przygotowaniach do pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane. Aplikacja będzie do pobrania w sklepie Google oraz App Store.

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane i regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych znajduje się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Harmonogram egzaminów

Egzamin pisemny

 • 22 listopada 2024

Egzaminy ustne

 • Terminy egzaminów ustnych zostaną podane wkrótce
 • Inżynieryjna drogowa
 • konstrukcyjno – budowlana
 • inżynieryjna mostowa
 • Inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 
 • inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • inżynieryjna hydrotechniczna ,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Komisja wyjaśnia, że:

 • Nie jest możliwe zdawanie części ustnej egzaminu w innym terminie niż określony dla danego zespołu egzaminacyjnego.
 • Części ustne egzaminów odbywają się w siedzibie Lubelskiej OIIB, Lublin, ul. Bursaki 19, sala 3, parter.
 • W czasie przygotowywania się do odpowiedzi podczas części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z opracowań (poradniki, zbiory pytań, itp.) oraz ze sprzętu elektronicznego (telefony komórkowe, laptopy, itp.). Dozwolone jest natomiast korzystanie z własnych zbiorów aktów prawnych i norm w formie papierowej.
 • PODCZAS EGZAMINU USTNEGO NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE AKTY PRAWNE ORAZ NORMY W FORMIE PAPIEROWEJ ORAZ STANOWISKO KOMPUTEROWE.
 • W czasie odpowiedzi na części ustnej egzaminu zabronione jest korzystanie z notatek (czytanie z kartki).
 • Przebieg egzaminu ustnego zostanie utrwalony za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk na elektronicznym nośniku danych.
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Co po zdanym egzaminie ustnym?

 • Uroczyste wręczenie uprawnień odbędzie się prawdopodobnie drugiej połowie czerwca. Możliwa jest też wysyłka decyzji na adres korespondencyjny.
 • Wraz z decyzją otrzymują Państwo: potwierdzenie odbioru;  oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania;  druk wskazujący ewentualne pomyłki pisarskie. Należy je wypełnić i w dniu rozdania uprawnień oddać pracownikowi biura LOIIB. W przypadku nieobecności na uroczystości prosimy o przesłanie skanu na adres: kwalifikacje@lub.piib.org.pl.
 • Jednocześnie przypominamy, że decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty jej odbioru lub następnego dnia po złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 • Po złożeniu oświadczeń nastąpi wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Wtedy nowe uprawnienia pojawią się w wyszukiwarce na stronie: https://e-crub.gunb.gov.pl/#search.
 • Wpis na listę członków LOIIB (przesłanie drogą e-mail do działu członkowskiego wniosku + skan zdobytych uprawnień)