Usługi transgraniczne


Usługi transgraniczne

Obywatel państwa członkowskiego UE posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty prowadzący taką działalność poza granicami Polski, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium RP bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych.

Usługa transgraniczna jest z założenia jednorazowa. Musi być też ograniczona pod względem zakresu rzeczowego i czasu (nie może mieć charakteru ciągłego, ani stałego, a co za tym idzie usługa świadczona w innym państwie nie może przeważać nad działalnością prowadzoną w państwie rejestracji).

Podstawą transgranicznego świadczenia usług powinien być dobrze skonstruowany kontrakt (np. umowa o dzieło) zawarty z usługobiorcą zagranicznym, zlecającym wykonanie określonej usługi. W umowie tej strony określają, m.in. zakres usługi, sposób jej wykonania, warunki, termin oraz miejsce wykonania usługi. Treść umowy będzie decydować o ocenie, czy mamy do czynienia z usługą transgraniczną, czy z inną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ukrytą formą zatrudnienia lub wynajęcia pracowników.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Inżynier chcący świadczyć usługi transgraniczne przedkłada we właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności Izbie:

  • pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi, zawierające informacje o:
  • rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać,
  • miejscu i przybliżonym terminie ich rozpoczęcia,
  • posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej,
  • dokument potwierdzający obywatelstwo (wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski!);
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające, że inżynier budownictwa wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub działalność w tym państwie członkowskim oraz że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w tym dokument potwierdzający tytuł zawodowy nadany w państwie członkowskim, w którym usługodawca uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu;
  • kontrakt lub tą jego część, która pozwoli radzie okręgowej na dokonanie oceny przedmiotu działalności, okresu oraz miejsca świadczenia usługi;
  • dokumenty pozwalające ocenić, czy usługa świadczona w Polsce nie przeważa nad działalnością prowadzoną w państwie rejestracji.

Inżynier budownictwa zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach, przedkłada wskazane oświadczenie ponownie raz w roku.


Do pobrania

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Izby lub przesłać mailem lub@piib.org.pl, pocztą tradycyjną lub faksem 81 534–78–12.