Wnioski | Uprawnienia budowlane | Rzeczoznawcy budowlani


Rzeczoznawcy budowlani

Zgodnie z Regulaminem Postępowania Kwalifikacyjnego w Sprawie Nadawania Uprawnień Budowlanych Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 17/R/19 z dnia 16 października 2019 r.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wniosek na uprawnienia

 • Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa wniosek do właściwej  według miejsca zamieszkania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Wymagane elementy wniosku o nadanie uprawnień budowlanych stanowią załącznik nr 1 do regulaminu oraz są dostępne w zakładce „druki do pobrania”.

Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa dokumenty w kolejności:

 • Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
 • Formularz osobowy.
 • Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dokument potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający. W przypadku gdy wnioskodawca posiada już inne uprawnienia wystarczy kopia dyplomu. W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy.
 • Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający). W przypadku kierunków studiów odpowiednich dla danej specjalności suplement nie jest wymagany. OBOWIĄZKOWY przy kierunkach pokrewnych dla danej specjalności.
 • Kopia decyzji wnioskodawcy o nadaniu wcześniejszych uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzona notarialnie. Uwaga!: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 • Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej – jedno zaświadczenie może być wypisane na kilka zadań, jeżeli opiekun praktyki jest ten sam dla każdego zadania. Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych oświadczeń do poszczególnych zadań.
 • Zestawienie zbiorcze
  Zsumowanie na końcu tabeli zestawienia zbiorczego ilości tygodni odbytej praktyki.
 • Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzone notarialnie. Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 • Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za cały okres odbywania praktyki, w przypadku zaświadczeń wydawanych elektronicznie zwykłe ksero).
 • Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 • Życiorys zawodowy od momentu podjęcia pierwszej pracy podpisany przez wnioskodawcę.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy nie pakować każdego załącznika do wniosku w oddzielną koszulkę. Wszystkie dokumenty należy spakować w jedną koszulkę lub teczkę.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynosi:

dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
 • z tytułu kwalifikowania 1350 zł
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1350 zł,
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 800 zł.
dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
 • z tytułu kwalifikowania 2050 zł,
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2050 zł,
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1150 zł

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy dokonywać na konto Nr 36 1240 5497 1111 0000 5010 1920 Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dopiskiem – koszty postępowania kwalifikacyjnego – nazwisko i imię. Taka sama wysokość opłaty dotyczy opłaty za egzamin. Prosimy o wpłacanie opłaty za egzamin, w terminie podanym na zawiadomieniu, po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji. Dla prowadzących działalność gospodarczą, jest możliwość wystawiania faktury za postępowanie kwalifikacyjne i postępowanie egzaminacyjne. Warunkiem wystawienia jest wpłata z firmowego konta i podanie danych do faktury. Wszystkie faktury wystawiane są do 15 następnego miesiąca, w którym była wpłata.

Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych (sesja jesienna 2024 r., planowany termin egzaminu pisemnego 22 listopad 2024 r.) przyjmowane będą od 29 lipca do 14 sierpnia 2024 roku po wcześniejszej OBOWIĄZKOWEJ rejestracji elektronicznej kandydatów i wyborze terminu spotkania w OKK na Portalu PIIB.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 81 741 41 83 oraz pisząc na: kwalifikacje@lub.piib.org.pl . Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać w biurze LOIIB (pok. 311) lub przesyłać pocztą tradycyjną. Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzona w Biurze LOIIB. W przypadku braków formalnych w złożonych dokumentach, Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia wniosku. Dlatego prosimy
o podanie we wniosku aktualnych danych kontaktowych (telefon, mail, adres).