Zespół prawno-regulaminowy


Zespół prawno-regulaminowy powołany został do:

 • Inicjowania, wnioskowania i opiniowania projektów nowelizacji ustaw i aktów wykonawczych obowiązujących w procesie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.
 • Opiniowania i proponowania zmian w przepisach prawnych, statucie i regulaminach dotyczących działalności Izby.
 • Rozpatrywania, analizowania i opiniowania dla Okręgowej Rady wniosków zgłoszonych podczas Zjazdów Izby od strony formalno-prawnej.
 • Proponowania tematów wykładów, referatów i seminariów z zakresu obowiązujących przepisów prawnych w budownictwie (w ramach obowiązujących szkoleń członków).
 • Współdziałania ze wszystkimi Organami Zespołami i komórkami organizacyjnymi LOIIB.
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
W skład zespołu prawno-regulaminowego wchodzą:
 • Zbigniew Szcześniak – przewodniczący
 • Wiesław Bocheńczyk
 • Lech Boguta
 • Dariusz Flak
 • Kazimierz Kostrzanowski
 • Obsługa prawna: Wojciech Boryc