FAQ


Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z §4 ust. 1 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych będącego załącznikiem uchwały Krajowej Rady PIIB nr 17/R/19 z dnia 16 października 2019 r. osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.), składa wniosek do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej według miejsca zamieszkania.

Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem: Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 i Poz. 831 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na tym etapie nie przeprowadzamy kwalifikacji wykształcenia. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o kwalifikacje ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami w tym opłatami. Nie odpowiadamy na wnioski z zapytaniem o kwalifikacje wykształcenia.

Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem: Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 i Poz. 831 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Po kierunku elektrotechnika/elektronika można starać się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, jeśli specjalność kierunku jest związana z telekomunikacją, a w programie studiów lub suplemencie występuję ZNACZĄCA ilość przedmiotów w tym zakresie.

Cały okres praktyki zawodowej rozliczany jest w tygodniach pracy. Okres praktyki zawodowej niezależnie od jej formy odbywania rozliczany jest ostatecznie w tygodniach. Tydzień składa się z 5 dni pracy (niekoniecznie od poniedziałku do piątku, bo wszystko zależy od umowy z pracodawcą oraz obowiązującego systemu pracy). Bezpiecznie jest posługiwanie się normą czasu pracy określoną w artykule 129 Ustawy Kodeks Pracy (8 godzin / doba i przeciętnie 40 godzin / tydzień). Na 1 rok praktyki zawodowej składa się 52 tygodnie pracy, każdy po 40 godzin. Nie ma możliwości przyspieszenia praktyki poprzez zaliczenie więcej niż 52 tygodnie pracy (np. uwzględniając nadgodziny i pracę w święta) w ramach tej samej umowy o pracę. Praca od poniedziałku do niedzieli (czyli przez więcej niż 5 dni w ciągu tego samego tygodnia) zostanie potraktowana jako jeden tydzień praktyki, a nie jeden tydzień i dwa dni praktyki.

Wnioski przyjmowane są dwa razy do roku:

 • na sesję wiosenną – na przełomie stycznia i lutego na egzamin w maju danego roku
 • na sesję jesienną – na przełomie lipca i sierpnia na egzamin w listopadzie danego roku

Nie ma możliwości składania wniosków w innych terminach. 

Pozytywna kwalifikacja jest bezterminowa.

Wykaz dokumentów składanych w kolejności:

 • Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
 • Formularz osobowy.
 • Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający.
 • Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający). Uwaga: W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy wraz z oboma suplementami z I i II stopnia studiów.
 • Kopia decyzji wnioskodawcy o nadaniu wcześniejszych uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.
 • Zestawienie zbiorcze / książka praktyki zawodowej.
 • Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzone notarialnie. Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 • Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za cały okres odbywania praktyki).
 • Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • Życiorys zawodowy podpisany przez wnioskodawcę.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.