LOIIB

Wniosek na uprawnienia

Zgodnie z Regulaminem Postępowania Kwalifikacyjnego w Sprawie Nadawania Uprawnień Budowlanych Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 17/R/19 z dnia 16 października 2019 r.

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa wniosek do właściwej  według miejsca zamieszkania okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa. Wymagane przepisami elementy wniosku określa przykładowy wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć :
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
  • suplement do dyplomu / zaświadczenie o przebiegu studiów ( w przypadku kierunku studiów pokrewnych dla danej specjalności uprawnień budowlanych);
  • kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych w przypadku rozszerzania/uzupełniania uprawnień;
  • oświadczenie/zaświadczenie/książkę praktyki zawodowej/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej;
  • w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone zgodnie z umową zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa;
  • wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;
  • formularz osobowy zawierający wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu (osoby, które zmieniły nazwisko proszone są o okazanie odpisu aktu małżeńskiego lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie zmiany);
  • życiorys zawodowy;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych przed Lubelską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa;
  • dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości zgodnej z Komunikatem w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień w roku 2015. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy dokonywać na konto Nr 36 1240 5497 1111 0000 5010 1920 Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dopiskiem – koszty postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Dokumentem potwierdzającym odbycie:
  • praktyki zawodowej oraz praktyki, o której mowa wart. 14 ust.4a i 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2019r. poz 831)
  • praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej, ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki z zakresu danej specjalności.
  • praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 1995r. jest zaświadczenie wydane przez jednostkę, w której była odbywana ta praktyka.
  • praktyki zawodowej w okresie od dnia 1 stycznia 1995r. do dnia 25 września 2014r. jest książka praktyki zawodowej zawierająca wpisy potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której była odbywana ta praktyka.
  • praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której była odbywana praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia odpowiednie wdanym kraju, pod kierunkiem której była odbywana ta praktyka.
 4. Wzory, o których mowa w ust. 1-3 mają na celu udzielenie pomocy osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień budowlanych w należytym i kompletnym złożeniu wniosku. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych ma obowiązek złożenia kompletnego wniosku i nie ma obowiązku korzystania z wzorów.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76a KPA, w ramach postępowania administracyjnego dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza jednak możliwość przedłożenia kopii poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Przedmiotowe zasady mają zastosowanie również w ramach postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych, prowadzonego przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne PIIB.

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie tel. 81 741 41 83.

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych przyjmowane są wyłącznie w formie listownej.

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version