LOIIB

Wniosek na uprawnienia

Zgodnie z Regulaminem Postępowania Kwalifikacyjnego w Sprawie Nadawania Uprawnień Budowlanych Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 17/R/19 z dnia 16 października 2019 r.

 1. 1.Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa wniosek do właściwej  według miejsca zamieszkania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymagane elementy wniosku o nadanie uprawnień budowlanych stanowią załącznik nr 1 do regulaminu oraz są dostępne w zakładce ‘druki do pobrania’ na stronie tut. Izby.

 1. 2.Osoba ubiegająca się o udzielenie uprawnień budowlanych składa dokumentyw kolejności (potrzebne druki zakładka Uprawnienia → Druki do pobrania):
 1. I. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych;
 2. II. Formularz osobowy
 3. III. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dokument potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający. 

W przypadku gdy wnioskodawca posiada już inne uprawnienia wystarczy kopia dyplomu. W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy.

 1. IV. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający). 

W przypadku kierunków studiów odpowiednich dla danej specjalności suplement nie jest wymagany. OBOWIĄZKOWY przy kierunkach pokrewnych dla danej specjalności. 

 1. V. Kopia decyzji wnioskodawcy o nadaniu wcześniejszych uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzona notarialnie
  Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 2. VI. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej - jedno zaświadczenie może być wypisane na kilka zadań, jeżeli opiekun praktyki jest ten sam dla każdego zadania. Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych oświadczeń do poszczególnych zadań.
 3. VII. Zestawienie zbiorcze / książka praktyki zawodowej
  Zsumowanie na końcu tabeli zestawienia zbiorczego ilości tygodni odbytej praktyki.
 4. VIII. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzone notarialnie.
  Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 5. IX. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za cały okres odbywania praktyki, w przypadku zaświadczeń wydawanych elektronicznie zwykłe ksero).
 6. X. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
  Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynosi:
  - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.
  - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy dokonywać na konto Nr 36 1240 5497 1111 0000 5010 1920 Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dopiskiem – koszty postępowania kwalifikacyjnego – nazwisko i imię.

Taka sama wysokość opłaty dotyczy opłaty za egzamin. Prosimy o wpłacanie opłaty za egzamin, w terminie podanym na zawiadomieniu, po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji. 

 1. XI. Życiorys zawodowy od momentu podjęcia 1 pracy podpisany przez wnioskodawcę
 2. XII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie tel. 81 741 41 83 lub 81 741 41 84 lub kwalifikacje@lub.piib.org.pl .

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać w sekretariacie LOIIB lub przesyłać w formie listownej.

Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzona w Biurze OKK. W przypadku braków formalnych w złożonych dokumentach, Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest by we wniosku podać aktualne dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).

Prosimy nie pakować każdego załącznika do wniosku w oddzielną koszulkę. Wszystkie dokumenty proszę spakować w jedną koszulkę lub teczkę.

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version