LOIIB

Terminy składania wniosków

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że w dniu 26 maja 2023 r. odbędzie się egzamin na uprawnienia budowlane.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zwiesiła obsługę bezpośrednią interesantów. W związku z powyższym wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami należy przesłać listownie do biura Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Lublinie. Preferowaną formą składania dokumentów jest wysyłka pocztą lub przesyłką kurierską. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość złożenia dokumentów osobiście.

Prosimy przesyłać wnioski za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich w terminie od 18 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r. na adres:

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie
ul. Bursaki 19
 20-150 Lublin

Osoby, które zamierzają przystąpić do powtórnego egzaminu w pierwszej sesji egzaminacyjnej 2023 r. (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek pocztą lub na adres e-mailowy Izby (kwalifikacje@lub.piib.org.pl) do dnia 17 lutego 2023 r.

Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzona w Biurze OKK. W przypadku braków formalnych w złożonych dokumentach, Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest by we wniosku podać aktualne dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna będzie prowadziła weryfikację złożonych wniosków na posiedzeniach poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych w marcu 2023 r. Zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz terminach egzaminów (pisemnego i ustnego) będą wysyłane na adres wnioskodawcy listem poleconym w kwietniu 2023 r.

Osoba ubiegająca się o udzielenie uprawnień budowlanych składa dokumenty w kolejności (potrzebne druki zakładka Uprawnienia  Druki do pobrania) :

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych;
 2. Formularz osobowy
 3. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający. OBOWIĄZKOWO nawet w przypadku gdy wnioskodawca posiada już inne uprawnienia 
 4. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający). 
  Uwaga: W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy wraz z oboma suplementami z I i II stopnia studiów.

  W przypadku kierunków studiów odpowiednich dla danej specjalności suplement nie jest wymagany. OBOWIĄZKOWY przy kierunkach pokrewnych dla danej specjalności. 

 5. Kopia decyzji wnioskodawcy o nadaniu wcześniejszych uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzona notarialnie
  Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 6. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej - 1 zaświadczenie może być wypisane na kilka zadań, jeżeli opiekun praktyki jest ten sam dla każdego zadania. Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych oświadczeń do poszczególnych zadań.
 7. Zestawienie zbiorcze / książka praktyki zawodowej
  Zsumowanie na końcu tabeli zestawienia zbiorczego ilości tygodni odbytej praktyki.
 8. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzone notarialnie.
  Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 9. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za cały okres odbywania praktyki, w przypadku zaświadczeń wydawanych elektronicznie zwykłe ksero).
 10. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
  Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynosi:
  - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.
  - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł

  Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy dokonywać na konto Nr 36 1240 5497 1111 0000 5010 1920 Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dopiskiem – koszty postępowania kwalifikacyjnego – nazwisko i imię.

  Taka sama wysokość opłaty dotyczy opłaty za egzamin. Prosimy o wpłacanie opłaty za egzamin, w terminie podanym na zawiadomieniu, po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji. 

 11. Życiorys zawodowy od momentu podjęcia 1 pracy podpisany przez wnioskodawcę
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane i regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych: 

https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2019-11/szczgolowy_program_2019.pdf

https://www.piib.org.pl/pliki/organy/krajowa-komisja-kwalifikacyjna/regulaminy/regulamin-postepowania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-nadawania-uprawnien-budowlanych/regulamin.pdf


Wszelkich informacji nt. składania wniosków o nadanie uprawnień można uzyskać dzwoniąc pod numer 81 741 41 83 w godzinach pracy biura tj. wtorek: 9.00 - 17.00, w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót): 8.00 - 16.00.

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version