LOIIB

Terminy składania wniosków

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że w dniu 24 maja 2024 r. odbędzie się egzamin na uprawnienia budowlane.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami należy składać osobiście (BIURO LOIIB, III piętro, dział uprawnień budowlanych pokój 311) lub listownie do biura Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie.

Prosimy składać wnioski osobiście lub przesyłać je za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich w terminie od 15 stycznia 2024r. do 9 lutego 2024r. na adres:

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie
ul. Bursaki 19
 20-150 Lublin

Osoby, które zamierzają przystąpić do powtórnego egzaminu w pierwszej sesji egzaminacyjnej 2024 r. (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek pocztą lub na adres e-mailowy Izby (kwalifikacje@lub.piib.org.pl) do dnia 14 lutego 2024r.

Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzona w Biurze OKK.
W przypadku braków formalnych w złożonych dokumentach, Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest by we wniosku podać aktualne dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna będzie prowadziła weryfikację złożonych wniosków na posiedzeniach poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych na przełomie lutego/marca 2024 r. Zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz terminach egzaminów (pisemnego i ustnego) będą wysyłane na adres wnioskodawcy listem poleconym w marcu 2024 r.

Osoba ubiegająca się o udzielenie uprawnień budowlanych składa dokumenty w kolejności (potrzebne druki zakładka Uprawnienia → Druki do pobrania) :

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych;
 2. Formularz osobowy
 3. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający. OBOWIĄZKOWO nawet w przypadku gdy wnioskodawca posiada już inne uprawnienia 
 4. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający). 
  Uwaga: W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy wraz z oboma suplementami z I i II stopnia studiów.

W przypadku kierunków studiów odpowiednich dla danej specjalności suplement nie jest wymagany. OBOWIĄZKOWY przy kierunkach pokrewnych dla danej specjalności. 

 1. Kopia decyzji wnioskodawcy o nadaniu wcześniejszych uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzona notarialnie
  Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 2. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej - 1 zaświadczenie może być wypisane na kilka zadań, jeżeli opiekun praktyki jest ten sam dla każdego zadania. Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych oświadczeń do poszczególnych zadań.
 3. Zestawienie zbiorcze / książka praktyki zawodowej
  Zsumowanie na końcu tabeli zestawienia zbiorczego ilości tygodni odbytej praktyki.

Projekty wykonawcze nie są zaliczane do praktyki projektowej. PIIB argumentuje, iż projekt wykonawczy nie jest zaliczany do projektów budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zakres, forma i treść projektu wykonawczego nie jest uregulowana w Ustawie Prawo budowlane, tylko w przepisach dotyczących zamówień publicznych.

 1. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzone notarialnie
  .
  Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
 2. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za cały okres odbywania praktyki, w przypadku zaświadczeń wydawanych elektronicznie zwykłe ksero).
 3. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
  Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynosi:
  - dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.
  - dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
  2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
  3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy dokonywać na konto Nr 36 1240 5497 1111 0000 5010 1920 Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dopiskiem – koszty postępowania kwalifikacyjnego – nazwisko i imię.

Taka sama wysokość opłaty dotyczy opłaty za egzamin. Prosimy o wpłacanie opłaty za egzamin, w terminie podanym na zawiadomieniu, po jego otrzymaniu.

 1. Życiorys zawodowy od momentu podjęcia 1 pracy podpisany przez wnioskodawcę
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W 1 FOLIOWEJ KOSZULCE LUB W BIAŁEJ NIEOPISANEJ TECZCE.
NIE NALEŻY PAKOWAĆ KAŻDEGO ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU W ODDZIELNĄ KOSZULKĘ.

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane i regulamin postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie nadawania uprawnień budowlanych: 

https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2019-11/szczgolowy_program_2019.pdf

https://www.piib.org.pl/pliki/organy/krajowa-komisja-kwalifikacyjna/regulaminy/regulamin-postepowania-kwalifikacyjnego-w-sprawie-nadawania-uprawnien-budowlanych/regulamin.pdf


Wszelkich informacji nt. składania wniosków o nadanie uprawnień można uzyskać dzwoniąc pod numer:

81 741 41 83 w godzinach tj. wtorek: 9.00 – 15.30, w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót): 8.00 - 15.00

 

 

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version