LOIIB

XXI Krajowy Zjazd PIIB

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_0587_01.jpg

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB odbył się 24-25 czerwca w Warszawie. W zjeździe uczestniczyło 206 delegatów (frekwencja 99,56%). Lubelską OIIB reprezentowało 11 delegatów wybranych do reprezentowania lubelskiej izby na Krajowych Zjazdach.
 

Z Lubelskiej OIIB w obradach zjazdowych uczestniczyli: Joanna Gieroba, Jerzy Adamczyk, Leszek Boguta, Dariusz Flak, Tomasz Grzeszczak, Arkadiusz Koralewski, Władysław Król, Janusz Wójtowicz, Zbigniew Szcześniak, Wojciech Szewczyk i Iwona Żak. 

Zjazd otworzył i wszystkich przybyłych powitał prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB V kadencji. W swoim wystąpieniu zadeklarował, że nie będzie kandydował na stanowisko prezesa ani inną kierowniczą funkcję w samorządzie. Zaznaczył, że dotychczasowe lata działalności dają mu możliwość oceny istoty działań i spojrzenia na blaski i cienie samorządności. Odniósł się do realiów funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i warunków, w jakich działają okręgowe izby. Podniósł kwestię konieczności cyfryzacji niektórych z dotychczasowych działań samorządu oraz odnajdywania się w nowych okolicznościach. W związku z wyborami władz PIIB na VI kadencję namawiał do rozsądnych i wyważonych wybór. Podziękował za pomoc i współdziałanie m.in. współpracownikom, pracownikom Krajowego Biura PIIB, członkom Krajowej Rady PIIB.

Następnie dokonano wyboru Prezydium Zjazdu, którego pracami kierował Mieczysław Grodzki z Mazowieckiej OIIB. W jego skład weszli także Małgorzata Boryczko (Małopolska OIIB) i Piotr Parkitny (Łódzka OIIB), którzy byli wiceprzewodniczącymi oraz Elżbieta Godzieszka (Śląska OIIB) i Danuta Paginowska (Dolnośląska OIIB) w roli sekretarzy.

W pierwszym dniu, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności organów statutowych Krajowej Izby, czyli Krajowej Rady (KR), Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (KKK), Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (KSD), Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (KROZ) i Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR), delegaci podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań oraz w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie za 2021 rok, którą kierował prof. Zbigniew Kledyński.

W dalszej części obrad odbyło się głosowanie nad wyborem nowych władz PIIB na VI kadencję. Delegaci wysłuchali dziesięciominutowych wystąpień dwóch kandydatów zgłoszonych do pełnienia funkcji prezesa Krajowej Rady PIIB. Mariusz Dobrzeniecki (Warmińsko-Mazurska OIIB) i Konrad Włodarczyk (Mazowiecka OIIB) przedstawili motywy decyzji o kandydowaniu, swoją dotychczasową działalność zawodową i społeczną, główne cele, które chcieliby realizować na stanowisku prezesa. Odpowiadali również na pytania zadawane przez delegatów. W tajnym głosowaniu wybrano Mariusza Dobrzenieckiego na stanowisko prezesa PIIB w VI kadencji (2022–2026).

Przewodniczącą KKR ponownie została Urszula Kallik ze Śląskiej OIIB, przewodniczącym KKK ponownie Krzysztof Latoszek z Mazowieckiej OIIB, przewodniczącym KSD ponownie Marian Zdunek z Warmińsko-Mazurskiej OIIB, a koordynatorem KROZ Dariusz Walasek z Mazowieckiej OIIB.

W tym samym dniu określono również liczebność organów PIIB i wybrano składy osobowe organów statutowych. Spośród delegatów LOIIB w pracach Krajowej Izby będzie uczestniczyć Joanna Gieroba, w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (Tomasz Grzeszczak) i w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym (Władysław Król).

Należy dodać, że w pracach Komisji Uchwał i Wniosków pracował Zbigniew Szcześniak z Lubelskiej OIIB.

W drugi dzień zjazdu zmieniona została uchwała w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej PIIB, przyjęto budżet PIIB na 2023 r. i zatwierdzono również szereg wniosków zgłoszonych przez delegatów.  Głosami delegatów zdecydowano o wzroście składki członkowskiej na okręgową izbę z 29 zł miesięcznie na 39 zł oraz na Krajowa Izbę z 6 zł miesięcznie na 8 zł. Ostatnia podwyżka składek członkowskich miała miejsce w 2013 roku. Nowe składki będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Delegaci zagłosowali również nad wnioskiem Mariusza Dobrzenieckiego, nowego prezesa PIIB, o powołanie Kolegium Przewodniczących. Jak napisano w uchwale nr 30/22 XXI Krajowego Zjazdu PIIB, celem działania grupy jest „wymiana informacji i wypracowywanie projektów programów działania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz koordynacja ich wdrażania”. 

Tego samego dnia wręczono Medale Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przyznano je następującym osobom: mgr. inż. Zdzisławowi Binerowskiemu, dr. inż. Mieczysławowi Grodzkiemu, dr inż. Stanisławowi Karczmarczykowi, inż. Andrzejowi Nowakowi, dr. inż. Danielowi Pawlickiemu, mgr. inż. Andrzejowi Pieniążkowi, mgr. inż. Wojciechowi Płazie, prof. dr. hab. inż. Adamowi Podhoreckiemu, dr. hab. inż. Adamowi Rakowi, dr inż. Danucie Ulańskiej oraz dr. inż. Wiesławowi Nurkowi z Lubelskiej OIIB.

Wyróżniającym się członków naszego samorządu wręczono także Złote i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB nadane przez XX Zjazd PIIB, który ze względu na COVID-19 odbywał się w trybie zdalnym oraz XXI Zjazd PIIB Otrzymali je: Ewa Bosy, Anna Malinowska, Liliana Serafin, Renata Staszak, Marcin Burzyński, Dariusz Karolak, Wojciech Kamiński, Jarosław Śliwa, Krzysztof Wilde (Złote Odznaki); Robert Cerazy, Krzysztof Mierczak, Izabela Tylek (Srebrne Odznaki).

 

Więcej zdjęć...

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version