LOIIB

Wytyczne dot. egzaminu 4 września 2020 r. na uprawnienia budowlane

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_loiib_logo_2012y.jpg

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 opracowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracowników izb okręgowych, członków organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz osób dopuszczonych do egzaminów na uprawnienia budowlane, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdujące się na stronie internetowej MEN, celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych, wprowadza się szczegółowe zasady postępowania podczas egzaminów na uprawnienia budowlane przeprowadzanych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

§ 1.

Zasady ogólne 

 1. 1. Osoby dopuszczone do egzaminu na uprawnienia budowlane, przeprowadzanego w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, należy pouczyć o konsekwencjach:

1)      niezastosowania się do zasad postępowania określonych niniejszą procedurą;

2)      odmowy realizowania – w zakresie nieuregulowanym niniejszą procedurą – wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego;

3)      odmowy wykonywania poleceń i instrukcji, wydawanych przez przewodniczących okręgowych komisji kwalifikacyjnych i członków zespołów egzaminacyjnych w celu zapewnienia realizacji zasad, o których mowa w pkt 1, oraz wytycznych, o których mowa w pkt 2.

 1. 2. Prawo wstępu na salę, w której przeprowadzany jest egzamin, przysługuje wyłącznie osobie, która:

1)      w chwili złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie wykazuje objawów chorobowych związanych z COVID-19, w szczególności nie występują u niej co najmniej trzy z następujących grup objawów: duszność,stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) lub gorączka (temperatura ciała powyżej38°C), objawy przeziębieniowe, kaszel, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni lub ogólne zmęczenie, ani też niezdiagnozowano u niej COVID-19;

2)      w ciągu 14 dni przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie kontaktowała się bezpośrednio zosobą, u której występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, ani z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19;

3)      w chwili złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, nie podlega obowiązkowej kwarantannie i w ciągu 14 dni przed jego złożeniem nie kontaktowała się bezpośrednio z osobą, która podlega obowiązkowejkwarantannie;

4)      nie zamieszkuje w chwili złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, a także nie zamieszkiwała w ciągu 14 dni przed jego złożeniem, wspólnie z osobą, u której występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, osobą, u której zdiagnozowano COVID-19, ani z osobą, która podlega obowiązkowej kwarantannie;

5)      w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, zobowiązała się do przestrzegania niniejszej procedury oraz wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

6)      zadeklarowała w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, że jest świadoma odpowiedzialności za narażenie innych osób na niebezpieczeństwo w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia;

7)      zadeklarowała w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, że jest świadoma możliwości zawieszenia lub przerwania egzaminu zgodnie z ust. 20-22.

 1. 3. Okręgowa komisja kwalifikacyjna umożliwia osobom dopuszczonym do egzaminu na uprawnienia budowlanezapoznanie się z treścią niniejszej procedury oraz wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wykorzystując co najmniej jeden z niżej wymienionych sposobów komunikacji:

1)      przekazanie informacji za pomocą poczty elektronicznej;

2)      zamieszczenie informacji na stronie internetowej okręgowej izby;

3)      zamieszczenie komunikatu na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie okręgowej izby.

 1. 4. Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane ma obowiązek złożyć w dacie egzaminu i potwierdzić własnoręcznym podpisem oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury, oraz przekazać je zespołowi egzaminacyjnemu przed wejściem na salę, w której przeprowadzany jest egzamin.
 2. 5. Okręgowa komisja kwalifikacyjna wraz z zawiadomieniem o terminie egzaminu przesyła wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zarówno egzaminu pisemnego, jak i ustnego, poucza się osobę dopuszczoną do egzaminu o obowiązku złożenia oświadczenia przed każdym z tych egzaminów, a także dołącza się do zawiadomienia dwa egzemplarze wzoru oświadczenia. Elementem oświadczenia jest deklaracja, z której wynika, że osoba egzaminowana jest świadoma konsekwencji zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
 3. 6. Wprowadza się obowiązek zakrywania maseczką lub przyłbicą ust i nosa przez wszystkie osoby wchodzące na salę, w której przeprowadzany jest egzamin oraz w innych miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych zprzeprowadzaniem egzaminu.
 4. 7. Osoby uczestniczące w egzaminie na uprawnienia budowlane zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed wejściem na salę, w której odbywa się egzamin, a także każdorazowo na polecenie przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej, członków zespołu egzaminacyjnego lub pracowników biura izby.
 5. 8. Wprowadza się obowiązek zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób wchodzących na salę oraz przebywających na sali, w której przeprowadzany jest egzamin, a także gromadzących się w miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych z przeprowadzaniem egzaminu.
 6. 9. Wprowadza się zakaz podejmowania w czasie egzaminów działań, choćby wynikających z utrwalonych zwyczajów, które nie służą bezpośrednio sprawdzeniu znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej u osób dopuszczonych do egzaminu (wręczanie osobom egzaminowanym napojów lub drobnych przekąsek, organizacja poczęstunku, itp.).
 7. 10. Egzamin na uprawnienia budowlane powinien odbywać się w sali o powierzchni umożliwiającej zachowanie odległości, o których mowa w ust. 8.
 8. 11. Drzwi do sali, w której przeprowadzany jest egzamin, oraz wszystkie drzwi w miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych z przeprowadzaniem egzaminu, powinny być otwarte, tak aby osoby egzaminowane oraz inne osoby uczestniczące w egzaminie nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią sytuacje, w których sale są wietrzone lub ze względu na konieczność wyeliminowania przeciągów. Jeżeli drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek i uchwytów.
 9. 12. Rozmieszczenie mebli w sali, w której przeprowadzany jest egzamin, powinno gwarantować możliwość zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób przebywających na sali.
 10. 13. Osoby egzaminowane zobowiązane są posiadać własne długopisy. Jeżeli izba zdecyduje o zapewnieniu rezerwowych długopisów dla osób egzaminowanych, konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku długopisów jednorazowych, które nie podlegają zwrotowi, dezynfekcja nie jest konieczna. Osoby egzaminowane nie mogą pożyczać długopisów od innych osób.
 11. 14. Zestawy pytań i druki protokołów przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej umieszcza w odpowiednio zabezpieczonym kartonie co najmniej 24 godziny przed wyznaczoną godziną egzaminu, a następnie zamyka w sejfie znajdującym się w biurze okręgowej izby inżynierów budownictwa.
 12. 15. W czasie przechowywania w sejfie zestawów pytań, kluczami do sejfu może dysponować jedynie przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz wyznaczeni członkowie zespołu egzaminacyjnego.
 13. 16.Co najmniej 45 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu przewodniczący i jeden z członków zespołu egzaminacyjnego w jednorazowych rękawiczkach ochronnych pobierają z sejfu odpowiednio zabezpieczone kartony wraz z zestawami pytań i drukami protokołów, a następnie dostarczają je do sali, w której przeprowadzany jest egzamin.
 14. 17. Członkowie zespołu egzaminacyjnego wyznaczeni przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej do rozkładania zestawów pytań zakładają jednorazowe rękawiczki ochronne bezpośrednio przed podjęciem zleconych im czynności.
 15. 18. Przed rozpoczęciem egzaminu, przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub wyznaczony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego ustnie poucza wszystkich obecnych na sali o zasadach przeprowadzania egzaminu, w tym o zasadach bezpieczeństwa oraz możliwości przerwania lub zawieszenia egzaminu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 20-22.
 16. 19. Wprowadza się obowiązek wietrzenia sal między egzaminami, zaś bezpośrednio przed każdym egzaminem – obowiązek dezynfekcji stolików, przy których zasiadają członkowie zespołów egzaminacyjnych i osoby egzaminowane.
 17. 20. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19 lub stwierdzenia przeszkód uniemożliwiających zachowanie reżimu sanitarnego lub zasad bezpieczeństwa, o których mowa powyżej, przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej może podjąć decyzję o odwołaniu egzaminu, a zespółegzaminacyjny – o zawieszeniu lub przerwaniu egzaminu. Odwołanie lub przerwanie egzaminu będzie w takim przypadku traktowane jako usprawiedliwione niestawienie się na egzamin.
 18. 21. Odwołanie, zawieszenie lub przerwanie egzaminu pisemnego możliwe jest w uzgodnieniu z Przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 19. 22. Zespół egzaminacyjny może zdecydować o przerwaniu egzaminu osoby, która nie stosuje się do zasad postępowania określonych niniejszą procedurą, wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub nie wykonuje poleceń i instrukcji, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Przerwanie egzaminu będzie w takim przypadku traktowane jako nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin.

§ 2.

Zasady szczegółowe dotyczące przeprowadzania egzaminu pisemnego

 1. 1. Egzamin pisemny przeprowadza się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie, z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:

1)      o godzinie 9:00 – rozpoczyna się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach);

2)      o godzinie 14:00 – rozpoczyna się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

 1. 2. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego, w tym wietrzenia sal między egzaminami oraz zasady dezynfekcji stolików, przy których zasiadają osoby egzaminowane oraz członkowie zespołów egzaminacyjnych, ustala się z wynajmującym salę, w której odbywa się egzamin.
 2. 3. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej w zawiadomieniu o terminie egzaminu określa numer stolika przyporządkowany do osoby dopuszczonej do egzaminu pisemnego.
 3. 4. Zestawy pytań na egzamin pisemny należy włożyć w koperty i zakleić. Koperty powinny zostać opisane imieniem i nazwiskiem osoby egzaminowanej oraz numerem stolika.
 4. 5. Stolik osoby egzaminowanej oznacza się numerem.
 5. 6. Stoliki na sali, w której przeprowadzany jest egzamin, ustawione są w porządku określonym przez kolejność numerów, którymi są oznaczone.
 6. 7. Zestawy pytań układa się na stolikach przed wpuszczeniem na salę osób egzaminowanych.
 7. 8. Na każdym stoliku powinien znaleźć się zestaw pytań właściwy dla rodzaju uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się osoba egzaminowana przyporządkowana do tego stolika.
 8. 9. Rozmieszczenie stolików z określeniem ich numerów porządkowych powinno być przedstawione graficznie przed wejściem na salę, w której odbywa się egzamin, w kilku miejscach, w sposób gwarantujący możliwość zapoznania się z nim przez osoby egzaminowane.
 9. 10. Przed wejściem na salę przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza w określonych odstępach czasu 10 kolejnych numerów. Osoby, którym przyporządkowane są te numery wchodzą kolejno na salę zachowując odstępy, o których mowa w § 1 ust. 8.
 10. 11. Osoby egzaminowane przystępują do rozwiązywania testu w jednym czasie, z chwilą wskazaną przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę. Osoba egzaminowana podpisuje imieniem i nazwiskiem kopertę oraz każdą stronę testu. 
 11. 12. Osoba egzaminowana ma obowiązek zakrywania maseczką lub przyłbicą ust i nosa do momentu zajęcia miejsca nasali, w której przeprowadzany jest egzamin. Po zajęciu właściwego miejsca na sali, osoba egzaminowana ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)     podchodzi do niej członek zespołu egzaminacyjnego, aby odpowiedzieć na zadane przez nią pytanie;

2)     wychodzi do toalety;

3)     zakończyła egzamin i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. 13. Po zakończeniu egzaminu pisemnego osoby egzaminowane wkładają wypełniony przez siebie test do koperty i odkładają do kartonu ustawionego na stole oddalonym co najmniej 2,5 metra od miejsc siedzących członków komisji lub innych osób egzaminowanych.
 2. 14. Wyznaczeni przez przewodniczącego członkowie zespołu egzaminacyjnego w jednorazowych rękawiczkach ochronnych zabezpieczają kartony z zestawami pytań, a następnie niezwłocznie dostarczają je do biura okręgowej izby inżynierów budownictwa i zamykają w sejfie.
 3. 15. Zespoły egzaminacyjne mogą rozpocząć sprawdzanie testów po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia egzaminu pisemnego.

§ 3.

Zasady szczegółowe dotyczące przeprowadzania egzaminu ustnego

 1. 1. Osoba przystępująca do egzaminu ustnego oraz członkowie zespołu egzaminacyjnego, podczas egzaminu ustnego, powinni mieć zakryte maseczką lub przyłbicą usta i nos oraz założone jednorazowe rękawiczki ochronne.
 2. 2. Po dokonaniu przez osobę egzaminowaną wyboru zestawu pytań, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w jednorazowych rękawiczkach ochronnych udostępnia osobie egzaminowanej zestaw pytań, papier do sporządzania notatek wraz z pustą kopertą, do której po udzieleniu odpowiedzi należy odłożyć notatki sporządzone podczas przygotowywania się do odpowiedzi i zestaw pytań.
 3. 3. Osoba przygotowująca się do udzielenia odpowiedzi powinna znajdować się w odpowiedniej odległości od członków zespołu egzaminacyjnego oraz innych osób egzaminowanych.
 4. 4. Osoba egzaminowana podczas przygotowywania się do odpowiedzi może posługiwać się własnymi tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami, w tym Eurokodami, w postaci papierowej.
 5. 5. Jeśli osoba egzaminowana nie posiada materiałów, o których mowa w ust. 4, może skorzystać z przygotowanego stanowiska komputerowego, po uprzedniej dezynfekcji rąk, nawet w rękawiczkach. Stanowisko należy zdezynfekować po każdorazowym użyciu.
 6. 6. Podczas udzielania odpowiedzi, przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego powinni być oddzieleni od osoby egzaminowanej przezroczystą przesłoną.
 7. 7. Po zakończonym egzaminie osoba egzaminowana wkłada do koperty swoje notatki oraz zestaw pytań, a także oznacza kopertę imieniem i nazwiskiem. Koperty odkłada się do kartonu ustawionego na stole oddalonym co najmniej 2,5metra od miejsc siedzących członków komisji lub innych osób egzaminowanych.
 8. 8. Wyznaczeni przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członkowie zespołu w jednorazowych rękawiczkach ochronnych zabezpieczają kartony z kopertami, a następnie niezwłocznie dostarczają je do biura okręgowej izby inżynierów budownictwa i zamykają w sejfie.
 9. 9. Przygotowywanie decyzji można rozpocząć po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia egzaminu ustnego.

§ 4.

Postanowienia końcowe

Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej upoważniony jest do podejmowania innych, dodatkowych działań w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa sanitarnego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników izb okręgowych, członków organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz osób dopuszczonych do egzaminów na uprawnienia budowlane.

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version